اتنخاب زبان
تاريخ هاي مهم

آخرين مهلت ارسال مقالات:

12 ارديبهشت 1394

19 ارديبهشت 1394

آخرين مهلت پيشنهاد کارگاه:

9 خرداد 1394

31 تير ماه 1394

زمان اعلام نتايج:

10 مرداد 1394

مهلت ارسال نسخه نهايي مقاله:

24 مرداد 1394

29 مرداد 1394

مهلت ثبت نام مقالات پذيرفته شده:

29 مرداد 1394


Displaying photo.jpg

دکتر زهرا احمديان

(استاديار دانشکده مهندسي برق دانشگاه شهيد بهشتي تهران)  

رزومه سخنران

عنوان سخنراني: طراحي و تحليل پروتکل هاي احراز  اصالت فراسبک

چکيده سخنراني

 مفهوم رايانش فراگير، به عنوان موج سوم رايانش، در اواخر دهه هشتاد ميلادي مطرح شد. در دهه اخير، جهش محسوسي در گرايش به اين فنآوري مشاهده مي‌شود و درحال حاضر روي فنآوري بالغ شناسايي با بسامد راديويي (RFID) به عنوان يک پيش زمينه و توانمندساز در اين چشم¬انداز حساب مي شود. با وجودي که فراگير بودن از مشخصه هاي اصلي سامانه RFID است اما، محدوديت ‌هاي جدي روي قيمت تمام شده برچسب اعمال مي‌کند. قيمت پائين يک تراشه روي پارامترهاي مهمي‌ چون فضاي پياده‌سازي، توان مصرفي و حافظه آن محدوديت ‌هاي شديدي مي‌گذارد. از سوي ديگر سامانه هاي RFID، در سطح زندگي روزمره افراد مشارکت داشته و از اين رو حفظ حريم خصوصي کاربران از مهمترين الزامات امنيتي در اين سامانه هاست. بنابراين طراحي پروتکل هاي احراز اصالت سبک داراي ويژگي هاي امنيتي کافي و در عين حال سازگار با محدوديت¬هاي ذاتي اين سامانه ها، مساله اي مهم و چالش برانگيز در اين حوزه است. 

در اين ارائه روي دسته خاصي از پروتکل هاي احراز اصالت سبک، به نام پروتکل هاي فراسبک متمرکز مي شويم که براي برچسب-هاي با بيشترين محدوديت منابع طراحي مي شوند.نخست روشهاي طراحي و شماي کلي اين پروتکلها معرفي مي شود و سپس از ميان روشهاي ارائه شده براي تحليل اين پروتکلها -که عموماً روشهايي اقتضايي هستند-به معرفي برخي از روشهاي ساختاريافته و عام ميپردازيم. عدم وجود روش هاي تحليل ساختاريافته کافي سبب شده است که طرح هاي جديد از اين نوع امکان ارزيابي امنيتي دقيق و جامعي وجود نداشته باشند و بعضاً نقاط ضعف مشابه در طراحي هاي جديد تکرار شوند. اين مساله لزوم پژوهشهاي بيشتر در اين حوزه و تحليلهاي جامع متنوع تري را آشکار مي سازد.

ورود به سيستم


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.